Các loại máy khác

N-388
MÁY 1 KIM TRANG TRÍ

MÁY 1 KIM TRANG TRÍ

N-641
Máy vắt lai

Máy vắt lai.

N-818
MÁY DẬP NÚT

Máy dập nút.